"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Zgłaszam swój udział w szkoleniu: (proszę wybrać obok)
prefix
Imię
Nazwisko
data i miejsce urodzenia
zawód
adres email
numer telefonu
nazwa placówki lub Imię i Nazwisko
adres (ulica, nr domu)
kod + miejscowość
NIP
akceptuję regulamin szkoleń
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
proszę o fakturę proforma
zgadzam się na informowanie mnie o innych szkoleniach
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego po uprzednim zapoznaniu się z

regulaminem szkoleń i przetwarzaniem danych osobowych

INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w następujących celach:

  • niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego,

  • marketingu usług własnych CDiT oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji oczekiwanych przez Pana / Panią, świadczeń ze strony CDiT.

 

Pełny tekst Zasad polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych dostępny jest w zakładce SZKOLENIA

REGULAMIN SZKOLEŃ - warunki zamawiania i udziału w szkoleniach organizowanych przez

Instytut Kształcenia Podyplomowego CDiT spółka cywilna

1. Warunki niezbędne do udziału w szkoleniu:

  • przesłanie wypełnionego elektronicznego formularza zgłoszeniowego
  • po akceptacji zgłoszenia wniesienie opłaty za szkolenie
  • opłata powinna pojawić się na koncie CDiT najpóźniej na siedem dni przed terminem planowanego szkolenia

2. W przypadku braku terminowej wpłaty zgłoszenie może być - po akceptacji Uczestnika - uwzględnione przy organizacji kolejnego, identycznego szkolenia.

3. CDiT zastrzega możliwość odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej liczby Uczestników oraz w szczególnych sytuacjach losowych. W takiej sytuacji wpłacona kwota zostanie Uczestnikowi zwrócona lub - po Jego akceptacji - uwzględniona przy rekrutacji do kolejnej edycji identycznego lub innego szkolenia

4. Potwierdzenie lub ewentualne odwołanie szkolenia nastąpi drogą mailową najpóźniej siedem dni przed terminem szkolenia.

5. Uczestnik szkolenia po wpłaceniu należności ma prawo do pisemnej (email) rezygnacji z udziału w szkoleniu. Jeżeli rezygnacja nastąpi więcej niż tydzień przed terminem szkolenia wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu 10% kosztów manipulacyjnych, jeżeli mniej niż tydzień - wpłata nie będzie zwrócona. Dopuszcza się indywidualne rozpatrzenie przypadków losowych.

6. Lokalizacja sali wykładowej może ulec zmianie na inną (na terenie centrum Warszawy) niż podana w ofercie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej 5 dni przed szkoleniem.

7. Warunkiem otrzymania zaświadczenia lub certyfikatu po odbytym szkoleniu jest obecność na całym szkoleniu potwierdzona podpisami na listach obecności. Zaświadczenie / certyfikat Uczestnik odbiera osobiście po odbytym szkoleniu. 

8. Uczestnik szkolenia samodzielnie organizuje dojazd i ewentualny nocleg.

9. Materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie praw autorskich.

10. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w trakcie szkolenia przez uczestników jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody od prowadzącego szkolenie.

11. Adres mailowy do korespondencji z CDiT:  szkolenia@irenasosin.pl