"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza dyskalkulii

Dzieci, młodzież, dorośli.

  • Dzieci z nadmiernymi trudnościami w uczeniu się matematyki nie mogą osiągnąć odpowiedniego do wieku poziomu biegłości w procesach matematycznego myślenia i operacyjności pomimo prawidłowego poziomu umiejętności intelektualnych i sprzyjających warunków edukacyjnych

  • Często te trudności są pierwszym objawem specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych

  • Popularna nazwa tych trudności to dyskalkulia.

  • Jednym z podstawowych czynników diagnostycznych – włączających – jest w trakcie diagnozowania dyskalkulii wykluczenie specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania czyli dysleksji.

  • Dlatego niezbędne jest wykonanie pełnego profilogramu (patrz zakładka diagnoza dysleksji)

  • Międzynarodowa Medyczna Klasyfikacja Zaburzeń DSM V zaleca diagnozowanie mieszanych , zespolonych zaburzeń czyli dysleksji i /oraz zaburzeń typu dyskalkulicznego na podstawie analizy poziomu funkcji poznawczych oraz wywiadu i poziomu umiejętności arytmetycznych

  • Zwraca tym samym uwagę na ścisłe współwystępowanie obydwu zaburzeń

  • Badanie poziomu umiejętności arytmetycznych nie jest diagnozą dyskalkulii

  • Jest jedynie jednym z elementów diagnozy