"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza dzieci z AS

 

Diagnoza korekcyjno-kompensacyjna dzieci z ASD - spektrum autyzmu  ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z AS

  • Dzieci z ASD z trudem nabywają umiejętności społeczne . Ponieważ mają kłopot z ich intuicyjnym nabywaniem , uczą się poprzez instrukcje i/lub poprzez modelowanie zachowań pożądanych

  • Intelekt jest więc ważnym elementem w zakresie nabywania inteligencji społecznej u tych dzieci.

  • Ponieważ mózg osoby z ASD przetwarza wizualne informacje 10 krotnie bardziej efektywnie niż informacje słuchowe, oczywistym jest , że w zakresie przetwarzania funkcji poznawczych tworzą się dysharmonie rozwojowe.

  • Przetwarzanie funkcji słuchowo-językowych jest wolniejsze , często nieprawidłowe. Dlatego u dzieci wysoko funkcjonujących z ASD ( np. z zespołem Aspergera) bardzo często diagnozuje się współistniejące specyficzne zaburzenia nabywania umiejętności szkolnych takich jak dysleksja, dyskalkulia czy dyspraksja z jej najłagodniejszą formą jaką jest dysgrafia.

  • Uzyskany w procesie diagnozowania psychogram/profilogram jest podstawą do zaplanowania szczegółowej i skutecznej terapii korekcyjno-kompensacyjnej, która umożliwia funkcjonowanie dziecka z pełnym wykorzystaniem jego potencjału intelektualnego.