"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza dysleksji

Dzieci, młodzież , dorośli.

  • Dysleksja należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych (klasyfikacja medyczna DSM-V) .

  • Jest specyficznym zaburzeniem rozwoju podstawowych umiejętności szkolnych takich jak czytanie, pisanie, liczenie, wypowiadanie się .

  • Diagnoza dysleksji polega na przygotowaniu profilogramu funkcji przetwarzania słuchowo-językowego , w tym pełnej ocenie poziomu rozwoju Świadomości Fonologicznej oraz wybranych funkcji poznawczych badanej osoby takich jak różne rodzaje pamięci - świeżej, odroczonej, sekwencyjnej, dekodowania itp. Czyli wszystkich funkcji, które mają wpływ na dobrostan edukacyjny Osoby badanej

  • Dysleksja diagnozowana jest u osób zdolnych i bardzo zdolnych.

  • Czynnikiem wykluczającym diagnozę dysleksji jest niepełnosprawność intelektualna .

  • Uwaga!

Celem diagnozowania specyficznych trudności nie jest określenie czy dysleksja występuje u danej Osoby czy nie.

Celem diagnozy jest stworzenie profilogramu wyjaśniającego przyczyny trudności , głębokość tych trudności, specyfikę funkcjonowania Osoby badanej.

  • Na podstawie uzyskanego profilogramu można bardzo precyzyjnie określić i zaplanować terapię korekcyjno-kompensacyjną (terapię dysleksji i innych zaburzeń)

  • Profil badanych funkcji jest niezbędny do weryfikacji skuteczności oddziaływań terapeutycznych

  • Diagnoza – procedura

1/ Zebranie wywiadu diagnostyczno-klinicznego od rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub od osoby dorosłej

2/ Zastosowanie testów i prób testowych, klinicznych, neuropsychologicznych

3/ Omówienie wyniku badań - interpretacja wyników, omówienie profilu , ocena i nazwanie problemów , zaplanowanie odziaływań wspierających oraz terapii