"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

POWRÓT

Diagnoza dysgrafii

  • Dysgrafia jest najłagodniejszą postacią dyspraksji .

  • Jest zaburzeniem planowania ruchu docelowego motoryki małej. Charakteryzuje ją niski poziom umiejętności w pisaniu pod względem graficznym

  • Pismo dziecka może być mało staranne, niewyraźne lub w ogólne nie do rozczytania

  • Dysgrafia bardzo często towarzyszy innym specyficznym zaburzeniom neurorozwojowym takim jak dysleksja, dysortografia 

  • Może być nasilona z powodu złej interpretacji informacji słyszanych lub widzianych, a także z powodu występujących zaburzeń w przetwarzaniu informacji, złej koordynacji wzrokowo-ruchowej lub z powodu występowania zaburzeń rozwoju językowego

  • Psycholog tak dobiera testy i próby diagnostyczno-kliniczne, aby uwzględnić wszystkie aspekty występowania dysgrafii, także rytm, płynność planowania ruchu, sekwencyjność .

  • Psycholog tworzy profilogram ( patrz zakładka diagnoza dysleksji) ocenia głębokość zaburzenia , konieczność konsultacji fizjoterapeuty , dalsze wspomaganie i terapię

POLECAMY:

          Podręcznik "Dysgrafia. Diagnoza i Terapia. Przewodnik Terapeuty."   Irena Sosin. Wydawnictwo Pani Figowca 2023.