"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

 

Polityka prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

 

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

 

W związku z powyższym administrator serwisu internetowego  https://www.irenasosin.pl którym jest Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin spółka cywilna, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę Prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin spółka cywilna zwana dalej CDiT. Z siedzibą ul. Albatrosów 15D lok. 12, 05-500 Piaseczno, poradnia@irenasosin.pl
 2. Każdy pacjent / uczestnik szkolenia / klient / współpracownik / zwany dalej Pan / Pani ma prawo do:
 • pozyskania informacji, czy i jakie jego dane są przetwarzane
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jego praw związanych z ochroną danych osobowych.
 • żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli według niego dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych CDiT nie będzie przetwarzać tych danych.
 1. Pan /Pani ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
 • jego dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane przez CDiT
 • zgoda, na której opiera się przetwarzanie została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • wniesie sprzeciw, wobec przetwarzania przez CDiT danych w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu CDiT i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub gdy jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 1. Państwa dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem strony internetowej https://www.irenasosin.pl, za pomocą formularzy zgłoszeniowych lub zostaną pozyskane inną drogą.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez CDiT w następujących celach:
 • niezbędnych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego,
 • marketingu usług własnych CDiT oraz prowadzenia analiz jakości świadczonych usług w celu poprawy funkcjonalności tych usług – tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego)
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji oczekiwanych przez Pana / Panią, świadczeń ze strony CDiT.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane tylko takim podmiotom i tylko w przypadku kiedy ich udział jest niezbędny do wykonywania świadczenia przez CDiT. Odbiorcą danych osobowych mogą być instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), podmioty nabywające wierzytelność, podmioty sprawdzające tożsamość, podmioty współpracujące z CDiT przy obsłudze księgowej, podatkowej, prawnej (w takim zakresie, w jakim staną się te ww. podmioty administratorem danych) lub podmioty technicznie realizujące niektóre zamówione usługi jak serwis obsługujący płatności lub firma obsługująca przesyłki kurierskie, Poczta Polska i inne, z którymi CDiT podejmie współpracę.
 3. CDiT dokłada starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W ramach Serwisu https://irenasosin.pl wykorzystywane są pliki cookies, których celem jest wyłącznie zabezpieczenie Serwisu przed niewłaściwym wykorzystaniem mechanizmów informatycznych.
 5. Żaden z rodzajów wykorzystywanych plików cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących Użytkowników. Za pomocą plików cookies nie mogą się także przedostać na urządzenie Użytkownika żadne wirusy ani złośliwe oprogramowanie.

 

 

501-757-336

 

601-231-353