"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Oświadczenie.

      Rozpowszechniane są fałszywe informacje na temat działalności Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, działającej w ramach Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych „Eirene”.

      Na podstawie: Art. 24. w zw. z Art. 43 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U z 2019 r. poz. 1145) oraz Art. 14. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649)

      Żądamy niezwłocznego zaprzestania naruszania naszych dóbr osobistych, poprzez natychmiastowe zaniechanie rozpowszechniania fałszywych informacji.

      W przypadku braku reakcji na niniejsze wezwanie, podejmiemy kroki prawne na drodze postępowania sądowego.

Irena Sosin

Jerzy Sosin