"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl

tel. 601-231-353

tel. 501-757-336

  • Sesja diagnostyczna (jedno spotkanie) trwa około dwóch godzin zegarowych.

  • Rodzic/Opiekun dziecka proszony jest o wypełnienie w tym czasie Kwestionariusza Diagnostyczno - Klinicznego, dlatego prosimy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka. Będzie przydatna, gdy pojawią się pytania np. o liczbę punktów w skali Apgar, bilanse rozwojowe dziecka itp.

  • Prosimy też o przyniesienie na diagnozę dwóch zeszytów dziecka, aby można było zrobić kserokopię wybranych stron w celu uzyskania próbki pisma. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy diagnozujemy dysgrafię lub ryzyko dysgrafii

  • Sesja diagnostyczna kończy się omówieniem otrzymanego profilu funkcji przetwarzania słuchowo - językowego, kilku rodzajów pamięci oraz innych funkcji z obszaru neuropsychologii. Wszystkie one są fundamentem dobrostanu edukacyjnego.

  • Na podstawie otrzymanego profilogramu omawiane są obszary, które wymagają wspomagania oraz mocne strony, zasoby dziecka. Diagnosta analizuje profilogram w aspekcie trudności jakich dziecko doświadcza lub może doświadczać, prezentuje model funkcjonowania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, przedstawia możliwości wspomagania i/lub terapii.

  • Diagnosta sporządza raport z badań, w którym opisuje otrzymany profilogram, umieszcza w nim zalecenia do pracy w szkole, zalecenia do terapii korekcyjno-kompensacyjnej oraz jeśli procedury już na to pozwalają (wiek dziecka) - zalecenia egzaminacyjne.

  • Opinię psychologiczno - pedagogiczna – raport z badań wysyłamy pocztą, listem poleconym. Możliwy jest oczywiście także odbiór osobisty.

 

501-757-336

 

601-231-353

Diagnoza dysleksji 

Diagnoza dysgrafii 

Diagnoza dyskalkulii

Diagnoza SLI 

Diagnoza dzieci z ADHD 

Diagnoza dzieci z AS 

Diagnoza dysortografii 

OPINIE 

CENNIK

Galeria

Polityka Prywatności