"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Brain Coaching Program

Trenuj Swój Mózg BCP (Brain Coaching Program)

Trenuj Swój Mózg – to indywidualny program treningu funkcji poznawczych.

To, w jaki sposób poznajemy środowisko zewnętrzne, w jaki sposób rozumiemy siebie i otaczający nas świat, w jaki sposób wybieramy istotne informacje, w jaki sposób myślimy, zapamiętujemy i rozwiązujemy problemy – to właśnie świat umiejętności poznawczych.

Rozróżniamy trzy kategorie tych funkcji: uwagę, percepcję i pamięć. Zaliczamy do nich także kontrolę poznawczą i funkcje wykonawcze oraz złożone procesy poznawcze takie jak myślenie i język i tak zwane funkcje ekspresyjne czyli mówienie, pisanie, czytanie, funkcje konstrukcyjne i praksję.

Program „Trenuj Swój Mózg” (BCP) jest autorskim programem opartym na wieloletnim doświadczeniu naukowym (liczne badania międzynarodowe ) oraz klinicznym Steve’a Cole’a - profesora medycyny, psychiatrii i nauk o zachowaniu (University of California w Los Angeles).

Wywodzi się z nurtu psychoneuroimmunologii klinicznej , której pionierką w Polsce w obszarze edukacji oraz terapii zaburzeń neurorozwojowych jest Irena Sosin (wieloletnia praktyka kliniczna, badania własne, liczne wykłady, szkolenia, programy kształcenia akademickiego – patrz. zakładka o mnie).

Program „Trenuj Swój Mózg” realizuje zadania kognitywne obejmujące pamięć, uwagę, przetwarzanie słuchowo-językowe, postrzeganie oraz inne złożone procesy poznawcze takie jak wykonywanie obliczeń, myślenie abstrakcyjne, wnioskowanie, formułowanie sądów, analizowanie, gromadzenie informacji, przetwarzanie itp.

Program zawiera wiele ćwiczeń tak zwanej inteligencji wizualnej, matematyczno-logicznej, słowno-logicznej, wzrokowo-przestrzennej, ale także ćwiczenia sekwencyjności, odporności psychicznej , radzenia sobie z frustracją oraz dialog motywujący.

Program realizowany jest w oparciu o diagnozę profilu funkcji poznawczych, co umożliwia trening szczegółowo dopasowany do możliwości oraz potrzeb indywidualnych osób w nim uczestniczących.

Program „Trenuj Swój Mózg” BCP przeznaczony jest dla :

  • dzieci od 8 roku życia
  • młodzieży
  • dorosłych
  • osób z ADHD, ADD, ASD
  • osób we wczesnym stadium chorób otępiennych w tym choroby Alzheimera
  • osób z depresją i zaburzeniami lękowymi
  • osób z dysleksją, dyspraksją, dyskalkulią – pod pewnymi warunkami.

Uwaga!!!

  • Jeśli profil funkcji przetwarzania słuchowo-językowego ( diagnoza dysleksji) wskazuje na głębokie deficyty w zakresie świadomości fonologicznej oraz sekwencyjności i dekodowania, przed przystąpieniem do programu „Trenuj Swój Mózg” zaleca się terapię korekcyjno-kompensacyjną (6-12 miesięcy)

  • Jeśli profil funkcji w diagnozie dysleksji wskazuje na umiarkowany poziom deficytów zaleca się terapię korekcyjno-kompensacyjną oraz Trening BCP

  • W przypadku lekkich zaburzeń neurorozwojowych w typie dysleksji program „Trenuj Swój Mózg” może być realizowany z uwzględnieniem pracy nad najsłabiej rozwiniętym obszarem.

Rozpoczęcie Programu BCP w każdym przypadku wymaga diagnozy funkcji poznawczych.

Serdecznie zapraszam

Irena Sosin

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353