"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Nauczyciel - Coach

Jak wspierać rozwój ucznia i w pełni realizować jego potencjał.

- Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane (30h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin s.c. jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć wykorzystujących techniki pracy dialogu motywującego oraz treningu wychowawczego i coachingu (model GROW) z dziećmi i młodzieżą.

Trener prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin z Zespołem

OPIS SZKOLENIA

Nauczyciel – Coach. Jak wspierać rozwój ucznia i w pełni realizować jego potencjał.

 • Kwalifikacyjny, certyfikowany kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, treningów wychowawczych oraz coachingu w modelu GROW z dziećmi , młodzieżą i rodzicami w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach (najstarsze grupy).

 • Program prezentuje podstawowe założenia teoretyczne coachingu w modelu GROW oraz liczne techniki pracy tego rozwojowego narzędzia. Nieinwazyjne i akceptowane przez młodzież techniki coachingu stanowią bazę programową i ćwiczeniową tego szkolenia.

 • Kurs realizowany jest metodą aktywizującą w oparciu o techniki pracy warsztatowej – dużo ćwiczeń i pracy w małych grupach , parach.

 • Absolwenci trzydniowego kursu (30 h ćwiczeń praktycznych) posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze coachingu w modelu GROW zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań coachingu w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami dzieci i młodzieży.

Absolwenci Szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia „Nauczyciel Coach. Jak wspierać rozwój ucznia i w pełni realizować jego potencjał? - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat „Nauczyciel - Coach”- wydany przez Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu coachingu w modelu GROW. Szkolenie prowadzą nauczyciele akademiccy, socjoterapeuci , trenerzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie prowadzenia grup trenerskich oraz terapeutycznych, członkowie PTTPiB.

Absolwenci kursu Nauczyciel-Coach posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania programu coachingu dla uczniów i ich rodziców w modelu GROW,

 • Planowania i monitoringu pracy psychoedukacyjnej i treningowej w szkole, gabinecie terapeutycznym oraz w domu rodzinnym.

 • Wyboru celów życiowych oraz metod realizowania ich.

 • Zmiany postaw nauczycielskich i wychowawczych w kierunku pożądanych wartości.

 • Motywowania uczniów w oparciu o techniki zmiany nastawień, GROW oraz dialog motywujący.

 • Merytorycznego doboru metod i technik pracy coacha w omawianym zakresie.

Ramowy program:

 • Poradnictwo, coaching, psychoedukacja, terapia – krytyczna analiza praktyki pracy z uczniem.

 • Trening rozwijający umiejętności wychowawcze, wspierające, motywujące.

 • Analiza zasobów – pytania zamiast opinii, aktywne słuchanie, formułowanie celów, różne opcje działania, wybór drogi.

 • Budowanie pożądanych relacji dorosły – dziecko. Wiara we własne możliwości, usprawnianie procesu uczenia, zarządzanie stresem.

 • Uważność wobec dziecka. Coachingowe rozmowy – struktury i procedury działania.

 • Metody i techniki pracy coacha w modelu GROW

 • Coaching nauczycielski – procedury postępowania.

Baza i program ćwiczeń (prosimy o luźny, treningowy strój) :

 • Techniki uważnego słuchania. Słuchanie i odzwierciedlanie.
 • Kluczowe aspekty uważnego słuchania.
 • Przeszkody na drodze uważnego słuchania.
 • Model GROW oraz LOGOS + ETHOS + PATHOS
 • Potrzeby, możliwości , ograniczenia. Wyznaczanie celów. Opcje, sposoby działania.
 • Relacje – zaufanie, szacunek, mowa ciała, wartości.
 • Samoocena
 • Wiara we własne możliwości, dialog motywujący.
 • Potencjał, realizowanie potencjału.
 • Twój życiowy cel.
 • Optymalizacja stresu.
 • Psychoneuroimmunologia w praktyce wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Dieta dla mózgu, psyche i ciała.


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353