"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Anna Wielgo szkolenia

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Coaching Nauczycielski

- praca z uczniem z ADHD, z zaburzeniami zachowania , z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi z zespołem Aspergera

Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane (30h dyd.)

 •  ( piątek ) godz. 10.00 – 18.00

moduł I warsztat CBT dla dzieci i młodzieży , wprowadzenie do terapii

 •  ( sobota) godz. 10.00 – 18.00

moduł II warsztat Trenera umiejętności wychowawczych , pracującego z dziećmi i młodzieżą impulsywną, agresywną

 •  (niedziela) godz. 10.00 – 18.00

moduł III warsztat Coacha - coaching nauczycielski

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć wykorzystujących techniki pracy poznawczo-behawioralnej (CBT), treningu wychowawczego oraz coachingu nauczycielskiego z dziećmi , młodzieżą impulsywną oraz z zaburzeniami zachowania.

Trenerzy/Terapeuci prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Moduł I warsztat CBT

Socjoterapeuta , terapeuta poznawczo-behawioralny , trzydziestoletnia praktyka kliniczna także w prowadzeniu grup , nauczyciel akademicki przygotowujący na studiach podyplomowych trenerów i socjoterapeutów do pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, AS , ASD. Autorka programu podyplomowych studiów dla psychologów i pedagogów „Socjoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym”, „Terapia poznawczo-behawioralna w terapii kompleksowej ADHD”

 • Anna Wielgo

 

 

 

 

 

 

Moduł II warsztat Trenera umiejętności wychowawczych z elementami TZA ART.

Moduł III warsztat Coacha - coaching nauczycielski i rodzicielski

Pedagog specjalny, doświadczony Trener Biznesu i TZA Art., prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych, sportu i rekreacji ruchowej , nauczyciel akademicki w zakresie treningów wychowawczych i TZA

OPIS SZKOLENIA

Coaching Nauczycielski - praca z uczniem z ADHD, z zaburzeniami zachowania , z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi z zespołem Aspergera

 • Kwalifikacyjny, certyfikowany kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z elementami terapii poznawczo-behawioralnej , treningów wychowawczych oraz coachingu nauczycielskiego z dziećmi , młodzieżą i rodzicami w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach (najstarsze grupy).
 • Program prezentuje podstawowe techniki pracy w oparciu o paradygmat CBT, pracę w ramach treningu umiejętności wychowawczych z elementami TZA ART. oraz zadania i sposoby realizacji coachingu nauczycielskiego i rodzicielskiego
 • Kurs realizowany jest metodą aktywizującą w oparciu o techniki pracy warsztatowej – dużo ćwiczeń i pracy w małych grupach , parach
 • Coaching nauczycielski przeznaczony jest do pracy z dziećmi nadpobudliwymi, dziećmi z ADHD, z zaburzeniami zachowania, z ASD - dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale także zawiera bogaty materiał do pracy z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze
 • Absolwenci trzydniowego kursu ( 30 h ćwiczeń praktycznych ) posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć o charakterze coachingu nauczycielskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.
 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań coachingu nauczycielskiego w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami dzieci z grup wymienionych powyżej zaburzeń.

 

Absolwenci Szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia „Coaching Nauczycielski - praca z uczniem z ADHD, z zaburzeniami zachowania , z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi oraz z zespołem Aspergera” - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN
 • Certyfikat „Nauczyciel Coach”- wydany przez Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin s.c. Instytut Kształcenia Podyplomowego
 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu coachingu nauczycielskiego z elementami terapii poznawczo-behawioralnej dla dzieci impulsywnych, dzieci z ADHD , dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci z AS
 • Szkolenie prowadzą nauczyciele akademiccy , socjoterapeuci , trenerzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie prowadzenia grup trenerskich oraz terapeutycznych.

 

Absolwenci kursu Coaching Nauczycielski posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania programu coachingu dla uczniów i ich rodziców
 • Planowania i monitoringu pracy psychoedukacyjnej i treningowej w szkole, gabinecie terapeutycznym oraz w domu rodzinnym
 • Wyboru celów oraz pożądanych zachowań
 • Ustanawiania zasad i konsekwencji
 • Zmiany postaw opiekuńczych i wychowawczych w kierunku pożądanych wartości
 • Motywowania uczniów w oparciu o techniki zmiany nastawień
 • Strategii radzenia sobie w trudnych wychowawczo relacjach i sytuacjach
 • Budowania rzeczywistego procesu coachingowego
 • Merytorycznego doboru metod i technik pracy coacha w omawianym zakresie

Ramowy program:

 • Warsztat CBT – procedury postępowania w ramach zajęć psychoedukacyjnych w oparciu o paradygmat poznawczo-behawioralny
 • Trening rozwijający umiejętności wychowawcze
 • Autoanaliza zasobów wychowawcy
 • Budowanie pożądanych relacji dorosły – dziecko
 • Uważność wobec dziecka
 • Metody i techniki pracy coacha
 • Coaching nauczycielski – procedury postępowania

 

Ramowy program modułów.

Moduł I warsztat CBT prowadzi Irena Sosin

 • Procedury tworzenia programu pracy w oparciu o CBT.
 • Ocena zachowania dziecka – procedury wdrażania
 • Sprecyzowanie problemu
 • Określenie przyczyn powstania problemu
 • Określenie przyczyn utrzymywania się problemu ( analiza wzmocnień)
 • Możliwe modyfikacje programu, kiedy, w jakim celu?
 • Zastąpienie zachowania , które stanowi problem zachowaniem pożądanym – procedury postępowania
 • Wybór celów
 • Wzmocnienia pozytywne , systemy żetonowe – pułapki proceduralne
 • Ustanawianie konsekwencji
 • Nagrody szkolne, nagrody domowe
 • Szczegółowe procedury realizacji programu
 • Pułapki realizacji programu, koła ratunkowe
 • Modyfikacje programu

 

Moduł II warsztat Trenera umiejętności wychowawczych prowadzi Anna Wielgo

 • Budowanie dobrych relacji wychowawca - dziecko
 • Autoanaliza postaw wychowawczych
 • Wpływ wcześniejszych doświadczeń na postawy i nastawienia wychowawców
 • Twórcze wykorzystanie zasobów dziecka
 • Zmiana postaw opiekuńczych na pożądane wychowawczo
 • Ustalanie i egzekwowanie zasad – procedury wdrażania
 • Strategie radzenia sobie z wychowankiem
 • Partnerstwo zamiast autokrytycznego stylu wychowawczego
 • Rozpoznawanie, nazywanie i akceptowanie uczuć swoich i innych
 • Trening empatycznego słuchania

Moduł III warsztat coacha – coaching nauczycielski prowadzi  Irena Sosin

 • Analiza problemu - Jak jest teraz?
 • Określenie pożądanego stanu – Jak być powinno?
 • Decyzja podjęcia rozwoju – Czy warto do tego dążyć?
 • Analiza podtrzymania problemu - Dlaczego jest tak jak jest?
 • Dobór metod , technik, narzędzi pracy coacha – Jak dokonać zmiany?
 • Samoocena i autodiagnoza , zasoby własne
 • Proces coachingu


601-231-353


501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336