"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, dysgrafia

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Prezentacja aktualnej , kompleksowej wiedzy na temat zaburzeń neurorozwojowych - dysleksji, dysortografii , dyskalkulii , dysgrafii. Omówienie podstawowych deficytów neuropsychologicznych oraz wynikających z nich implikacji diagnozy i terapii Zapoznanie z technikami standardowego badania pedagogicznego oraz procedurami postępowania terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem deficytu fonologicznego w dysleksji.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, dysgrafia.

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat zaburzeń neurorozwojowych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Zaburzeń DSM 5 oraz pułapki diagnozy i terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

 • Omawia podstawowe neuropsychologiczne deficyty w dysleksji

 • Zwraca uwagę na najczęstsze błędy w zakresie diagnozy także diagnozy różnicowej

 • Prezentuje fundamentalne procedury terapii korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem treningu fonologicznego

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także ich rodzicom

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych oraz programu terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii korekcyjno-kompensacyjnej zgodnie z wytycznymi DSM 5

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Dysleksja. Podstawy diagnozy i terapii w praktyce. Funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia, dysgrafia.”- wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży z dysleksją oraz zaburzeniami towarzyszącymi.

Absolwenci szkolenia „Dysleksja. (….)” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Wyjaśniania neuropsychologicznych deficytów dysleksji w tym szczegółowo deficytu fonologicznego

 • Doboru metod diagnostycznych diagnozy kompleksowej

 • Realizowania procedur terapeutycznych w oparciu o diagnozowany deficyt

 • Przeprowadzenia standardowego badania pedagogicznego

 • Realizowania procedur postępowania terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem deficytu fonologicznego w dysleksji.

 • Planowania kompleksowej terapii uwzględniającej zaburzenia towarzyszące

Ramowy program:

 • Dysleksja jako deficyt proceduralny w procesie nabywania umiejętności szkolnych

 • Od badań mózgu do praktyki - neuropsychologiczne deficyty w dysleksji rozwojowej

 • Deficyt fonologiczny – postępowanie diagnostyczne i terapia – ćwiczenia

 • Zaburzenia percepcji wzrokowej – podtypy dysfunkcji – ćwiczenia

 • Czytanie – analiza procesu – dekodowanie – diagnoza i terapia

 • Pisanie – dysgrafia – dysortografia

 • Podstawy mnemotreningu

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353