"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

DIAGNOZA DYSLEKSJI

Wywiad diagnostyczno - kliniczny

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe     (5 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla diagnostów- psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, a także nauczycieli, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) oraz dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Zapoznanie z technikami prowadzenia wywiadu diagnostyczno-klinicznego w standardowym badaniu psychologiczno-pedagogicznym specyficznych trudności w uczeniu

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

 

OPIS SZKOLENIA

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia wywiadu diagnostycznego z rodzicem i/lub opiekunem prawnym dziecka w trakcie diagnozy specyficznych trudności szkolnych

 • Prezentacja wywiadu diagnostyczno-klinicznego przygotowującego do badań psychologiczno-pedagogicznych

 • Szkolenie prezentuje i omawia wywiad diagnostyczny w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Zaburzeń DSM 5

 • Omawia podstawowe pułapki diagnozy i terapii osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

 • Zwraca uwagę na najczęstsze błędy w zakresie diagnozy także diagnozy różnicowej

 • Prezentuje fundamentalne procedury diagnozy różnicowej trudności szkolnych . Specyficzne czy zwykłe?

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także ich rodzicom

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych oraz programu terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia wywiadu klinicznego, zgodnie z wytycznymi DSM 5

 

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Diagnoza dysleksji. Wywiad diagnostyczno-kliniczny” wzór zgodny z rozporządzeniem MEN wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia wywiadu diagnostyczno-klinicznego w trakcie procedur diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z dysleksją oraz zaburzeniami towarzyszącymi.

Absolwenci szkolenia „Diagnoza dysleksji. Wywiad (….)” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Przygotowania kwestionariusza wywiadu diagnostyczno-klinicznego

 • Interpretacji otrzymanych wyników

 • Stawiania podstawowych hipotez diagnostyczno-klinicznych

 • Stawiania wstępnych hipotez w zakresie diagnoz różnicowych specyficznych trudności szkolnych i zaburzeń towarzyszących

 

Ramowy program:

 • Problem dziedziczności zaburzeń w uczeniu

 • Warunki psychosocjalne

 • Biomedyczne podstawy zaburzeń uczenia

 • Ciąża – czynniki zagrażające

 • Poród – czynniki zagrażające

 • Okres neonatalny

 • Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

 • Rozwój językowy

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353