"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Mnemotrening. Terapia dysortografii.

Szkolenie certyfikowane  (10h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z trudnościami dysortograficznymi.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia mnemotreningu z dziećmi i młodzieżą z dysortografią ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD.

Prezentacja autorskiego, rocznego programu terapeutycznego dla uczniów z dysleksją manifestującą się dysortografią oraz dla uczniów z ADHD. Program może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

Terapeuta – autor Mnemotreningu prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Mnemotrening

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia mnemotreningu w ramach realizacji terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych. Program uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi z ADHD
 • Szkolenie prezentuje autorski program terapii dysortografii krok po kroku
 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat przyczyn dysortografii. Porządkuje wiedzę na temat tzw. czujności ortograficznej, wyjaśnia mechanizmy neuropsychologiczne
 • Ujawnia i podkreśla pospolite błędy w pracy metodycznej uczącej poprawnego pod względem ortograficznym pisma
 • Prezentuje fundamentalne procedury terapii korekcyjno-kompensacyjnej w pracy w obszarze dysortografii
 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami manifestującymi się dysortografią, uwzględnia specyfikę potrzeb i ograniczeń edukacyjnych uczniów z ADHD. Dedykowane jest psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także rodzicom i opiekunom uczniów z dysortografią
 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć Mnemotreningu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.
 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań programu terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu Mnemotreningu zgodnie z wytycznymi DSM 5

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Mnemotrening. Terapia Dysortografii” - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN
 • Certyfikat Trenera Mnemotreningu ortograficznego - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 
 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia Mnemotreningu dla dzieci i młodzieży z dysleksją, z ADHD oraz z krótkim czasem koncentracji uwagi.

Absolwenci szkolenia „Mnemotrening. Terapia Dysortografii” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Wyjaśniania neuropsychologicznych deficytów fundamentalnych dla dysortografii, w tym charakterystyki problemów wynikających z tych deficytów
 • Analizy obserwowanych trudności
 • Realizowania procedur terapeutycznych w oparciu o diagnozowany deficyt
 • Doboru metod i technik usprawniających umiejętności pisania ortograficznego
 • Rozumienia oraz właściwego doboru strategii uczenia się i zapamiętywania zasad poprawnej pisowni uwzględniających specyficzne trudności uczniów, w tym uczniów z ADHD
 • Realizacji Mnemotreningu zgodnie z autorskimi procedurami krok po kroku
 • Planowania kompleksowej terapii uwzględniającej zaburzenia towarzyszące – kiedy , w jakim zakresie oraz jakie pomoce stosować w terapii dysortografii

 

Ramowy program:

 • W jakich warunkach skutecznie zapamiętujemy?
 • Przyczyny pisania nieortograficznego
 • Teoria kształtowania się reprezentacji umysłowych J. Brunera
 • Strategie uczenia się i zapamiętywania – mnemotechniki
 • Trening porządkowania wiedzy, zapamiętywania, odtwarzania – strategie
 • Stres a zapamiętywanie. Zdrowe sposoby radzenia sobie z napięciem
 • Techniki relaksacyjne stosowane w procedurach Mnemotreningu– ćwiczenia praktyczne
 • Indywidualny arkusz strategii uczenia się – ćwiczenia , analiza trudności, implikacje do terapii
 • Szczegółowa metodyka realizowania Mnemotreningu – ćwiczenia praktyczne

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353