"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

Instytut Kształcenia Podyplomowego

NAUKA BEZ PORAŻEK

Zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla uczniów z trudnościami w uczeniu

Roczny program terapii grupowej

Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane  (16 h dyd.)

Certyfikat trenera programu "Nauka bez porażek"

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów uczniów z trudnościami szkolnymi.

Cel szkolenia:

Prezentacja autorskiego, rocznego programu terapeutycznego „Nauka bez porażek” Merytoryczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce. Program może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin autorka programu

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ), trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Nauka bez porażek

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe - przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjno-rozwojowych według programu „Nauka bez porażek” w ramach realizacji terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych. Uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi z ADHD
 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat prowadzenia małych grup terapii pedagogicznej. Porządkuje wiedzę na temat przyczyn doświadczanych przez uczniów trudności w nauce
 • Zwraca uwagę na najczęstsze przyczyny trudności , blokady emocjonalne, nieprzystosowawcze schematy funkcjonowania mentalnego uczniów, specyficzne trudności
 • Prezentuje fundamentalne procedury grupowej terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji , sposobów radzenia sobie ze stresem w szkole ,form pracy grupowej , strategii uczenia się i zapamiętywania
 • Realizowane jest metodami aktywizującymi prezentującymi konkretne ćwiczenia realizowane w ramach programu „Nauka bez porażek”
 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu, także ze specyficznymi trudnościami (dysleksja), trudnościami w utrzymaniu uwagi na wykonywanym zadaniu, z uczniami nieśmiałymi, wycofanymi. Dedykowane jest psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także rodzicom uczniów z chwiejną motywacją do nauki.
 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjno-rozwojowych „Nauka bez porażek” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.
 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań rocznego programu zajęć edukacyjno-rozwojowych „Nauka bez porażek” w ramach grupowej terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami szkolnymi.

 

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia „Nauka bez porażek” – program zajęć edukacyjno-rozwojowych dla uczniów z trudnościami szkolnymi” wzór zgodny z rozporządzeniem MEN
 • Certyfikat trenera programu „Nauka bez porażek” wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 
 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjno-rozwojowych programu „Nauka bez porażek” dla uczniów z trudnościami szkolnymi.

Absolwenci szkolenia „Nauka bez porażek” (…) posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Prowadzenia małych grup terapeutycznych, edukacyjno-rozwojowych z uczniami przejawiającymi trudności w nauce
 • Analizy obserwowanych trudności uczniów
 • Realizowania procedur terapii grupowej w zakresie motywowania uczniów do nauki
 • Doboru metod i technik usprawniających strategie uczenia się i zapamiętywania
 • Usprawniania pisania w zakresie dłuższych wypowiedzi narracyjnych
 • Rozumienia oraz właściwego doboru strategii radzenia sobie z nadmiernymi trudnościami w edukacji

Ramowy program:

 • Uczyć się? – moja decyzja
 • Wstyd, lęk a uczenie się. W jaki sposób wstyd i lęk utrudnia funkcjonowanie w szkole
 • Zmiana nastawień , budowanie adaptacyjnych wzorców
 • Ćwiczenia elastyczności myślenia
 • Trudna sztuka zadawania pytań- ćwiczenia, praktyka
 • Jak zbierać i wykorzystywać informacje?
 • Jak pisać opowiadania, skąd czerpać materiał narracyjny?
 • Sposoby prezentacji tekstu
 • Strategie uczenia się i zapamiętywania
 • Jak się uczyć ortografii?
 • Grupowy system wsparcia


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353