"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Trening koncentracji uwagi.

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.) 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Prezentacja autorskiego, rocznego programu terapeutycznego „Polubić naukę – uważność w szkole”. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do planowania zajęć treningu koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży. Program może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Polubić naukę- uważność w szkole.

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia treningu koncentracji uwagi w ramach realizacji terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych. Uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi z ADHD
 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat przyczyn tak zwanej niskiej koncentracji uwagi. Porządkuje wiedzę na temat uważności, wyjaśnia mechanizmy neuropsychologiczne , charakteryzuje zaburzenia koncentracji uwagi
 • Zwraca uwagę na najczęstsze błędy w zakresie diagnozy także diagnozy różnicowej trudności charakteryzujących się krótkim czasem koncentracji uwagi w czasie pracy umysłowej
 • Prezentuje fundamentalne procedury terapii korekcyjno-kompensacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem treningu uważności i/a także treningu koncentracji uwagi
 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, z trudnościami w utrzymaniu uwagi na wykonywanym zadaniu, z uczniami z ADHD. Dedykowane jest psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także rodzicom uczniów z chwiejną koncentracją, nadmierną męczliwością.
 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć treningu koncentracji uwagi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.
 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych oraz programu terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu koncentracji uwagi zgodnie z wytycznymi DSM 5

 

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat ukończenia szkolenia Trening koncentracji uwagi, wzór zgodny z rozporządzeniem MEN
 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 
 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia treningu koncentracji uwagi dla dzieci i młodzieży z dysleksją, z ADHD oraz z krótkim czasem koncentracji uwagi.

 

Absolwenci szkolenia „Trening koncentracji uwagi” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Wyjaśniania neuropsychologicznych deficytów uwagi, w tym charakterystyki problemów wynikających z tych deficytów
 • Analizy obserwowanych trudności
 • Realizowania procedur terapeutycznych w oparciu o diagnozowany deficyt
 • Doboru metod i technik usprawniających koncentrację
 • Rozumienia oraz właściwego doboru strategii uczenia się i zapamiętywania
 • Realizacji treningu umiejętności pracy z tekstem
 • Planowania kompleksowej terapii uwzględniającej zaburzenia towarzyszące

Ramowy program:

 • Zaburzenia koncentracji uwagi – podstawowe problemy
 • Neuropsychologiczne podstawy zaburzeń – charakterystyka
 • Funkcje wykonawcze w ADHD a uważność
 • Kognitywno-energetyczny model rozwoju uważności
 • Poznawcze funkcjonowanie uczniów z AD/AD
 • Prezentacja ćwiczeń poprawiających uważność
 • Trening umiejętności pracy z tekstem
 • Trening usprawniający pamięć i koncentrację
 • Strategie uczenia się i zapamiętywania
 • Dieta dla mózgu
 • Praca z ciałem - wprowadzenie do Mindfulness
 • Interwencje specyficzne – AD/HD, ADD, dysleksjasób dostosowany 


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353