"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

TERAPIA RĘKI 

diagnoza i terapia ucznia z łagodna dyspraksją

Szkolenie kwalifikacyjne certyfikowane (20h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w kształtnym pisaniu.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń dysgraficznych

Szkolenie prowadzi:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog specjalny , diagnosta i terapeuta zaburzeń neurorozwojowych w tym dysgrafii. Od ponad 20 lat kształci diagnostów i terapeutów pedagogicznych na studiach podyplomowych. Autorka programu studiów podyplomowych w zakresie Terapii Ręki

OPIS SZKOLENIA

 • Kwalifikacyjny, certyfikowany kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii dysgrafii w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach (grupy ryzyka dysgrafii).

 • Nowy , zmieniony, udoskonalony program.

 • Przygotowany w oparciu o program pracy z ciałem możliwy do zrealizowania w sytuacji braku możliwości konsultacji z fizjoterapeutą oraz łatwy do zrealizowania nawet w małej powierzchni gabinetu terapeutycznego

 • Kurs Terapia ręki – przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Absolwenci dwudniowego kursu ( 20 h ćwiczeń praktycznych ) posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy i terapii dysgrafii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej oraz terapeutycznej

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia Terapii Ręki , umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnozy i terapeuty dysgrafii

Absolwenci Szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia - „Diagnoza i terapia dysgrafii” - wzór zgodny z rozporządzeniem MEiN

 • Certyfikat Terapeuty Ręki w zakresie diagnozy oraz terapii dysgrafii wydany przez Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin Instytut Kształcenia Podyplomowego

Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie dysgrafii

Absolwenci kursu Terapia Ręki – diagnoza i terapia ucznia z łagodną dyspraksją posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania programu kompleksowej diagnozy dysgrafii uwzględniającej badania szczegółowe innych specjalistów

 • Przewidywania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze terapii pedagogicznej

 • Wykorzystywana Testu Transferu Reprezentacji Rytmicznych

 • Merytorycznego doboru metod i technik pracy w zakresie diagnozy oraz terapii dysgrafii

 • Znają ćwiczenia usprawniające planowanie ruchu docelowego, rytm, sekwencyjność, płynność

 • Profesjonalnego prowadzenia diagnozy i terapii dysgrafii uwzględniających różnorodne potrzeby oraz możliwości rozwojowe uczniów

 • Profesjonalnego prowadzenia Terapii Ręki z uwzględnieniem współistniejących zaburzeń neurorozwojowych dziecka

 • Profesjonalnego Korzystania w procesie diagnozy i terapii z Kwestionariusza Diagnostyczno-Klinicznego - Dysgrafia (diagnoza i terapia) DLD/DSM - 5

Ramowy program:

 • Warsztat Terapeuty Ręki w zakresie diagnozy i terapii dysgrafii

 • Biopsychiczne uwarunkowania trudności dysgraficznych

 • Zaburzenia procesów integracji sensorycznej, a kształtne pisanie

 • Rola i miejsce systemów: taktylnego, proprioceptywnego, przedsionkowego w diagnozie i terapii dysgrafii

 • Obserwacja diagnostyczno-kliniczna dziecka , planowanie terapii

 • Grafomotoryka jej rola i miejsce w diagnozie i terapii dysgrafii – dobór ćwiczeń, planowanie terapii

 • Dobór ćwiczeń oraz narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w diagnozie i terapii dysgrafii uwzględniających neuropsychologiczną koncepcję wyobrażeń zespolonych

 • Prezentacja ćwiczeń – praca z ciałem

 • Kwestionariusz Diagnostyczno-Kliniczny - Dysgrafia DLD/DSM -5 opr. Irena Sosin - prezentacja , omówienie , wykorzystanie w diagnozie i terapii

 • Praca warsztatowa – analiza pisma , planowanie terapii, realizacja terapii

 • Case study (3x) – w oparciu o materiał pisma, szczegółowa analiza pisma, diagnoza trudności, planowanie terapii

Ramowy program modułów.

Moduł I

Warsztat terapeuty ręki z uwzględnieniem procesów SI

Przygotowanie do nauki pisania , grafomotoryka

 • Czynniki biopsychiczne wpływające na grafomotorykę

 • Mózg a zachowanie – OUN a pisanie – film

 • Czynniki biopsychiczne wpływające na grafomotorykę z perspektywy SI

 • Neuropsychologiczna koncepcja tworzenia się zespolonych wyobrażeń ze szczególnym uwzględnieniem zespolonego wyobrażenia pisaniowego ( asocjacje neuropsychiczne) - implikacje do diagnozy i terapii

 • Metoda Transferu Reprezentacji Rytmicznych – fundament przygotowania do pisania- prezentacja i omówienie Testu TTRR oraz metody pracy korekcyjno - kompensacyjnej

 • Transfer reprezentacji wzrokowych i słuchowych na ruchowe

 • Transfer reprezentacji ruchowych na słuchowe i wzrokowe

 • Sprawność kinestetyczno-motoryczna, koordynacja w obrębie małej i dużej motoryki – ćwiczenia

 • Ćwiczenia mięśni posturalnych, obręczy barkowej, ramienia , przedramienia , nadgarstka

 • Orientacja w przestrzeni oraz w schemacie ciała próby diagnostyczne – film

 • Ćwiczenia manualne – procedury wprowadzania

- ćwiczenia rozmachowe

- ćwiczenia manualne właściwe

- ćwiczenia grafomotoryczne

Moduł II

Warsztat terapeuty ręki

Diagnoza i terapia dysgrafii

 • Neuropsychologiczna koncepcja tworzenia wyobrażeń zespolonych- implikacje do diagnozy i terapii dysgrafii. Dlaczego diagnoza interdyscyplinarna?

 • Charakterystyka sfery ruchowej – trójmodułowa analiza aktywności ruchowej

 • I etap diagnozy i terapii – implikacje do terapii. Jakie ćwiczenia , w jakim zakresie?

 • Biomedyczne podstawy diagnozowania dysgrafii – obserwacja diagnostyczno-kliniczna

 • Film - "Diagnoza i terapia dysgrafii"- krytyczna analiza materiału. Perspektywa terapeuty ręki

 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniem z dysgrafią „Step by step”

 • Prezentacja ćwiczeń w ramach terapii dysgrafii – praca z ciałem- warsztat

- ćwiczenia płynności ruchu

- ćwiczenia sekwencji ruchowych

- ćwiczenia rytmu, pamięci, płynności ruchu, koordynacji wzrokowo- ruchowej

 • Kwestionariusz Diagnostyczno-Kliniczny – Dysgrafia. DLD/DSM-5 - warsztat pracy terapeuty ręki

 • Diagnoza, planowanie terapii (motywacja, postawa, narzędzie pisarskie, chwyt pisarski, ręka dominująca, ułożenie kartki itp.)

 • Szczegółowa analiza, planowanie terapii

 • Case study w oparciu o trzy przykłady pisma + planowanie terapii

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353