"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (10h dyd.) 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych i innych w zakresie usprawniania dekodowania i czytania.

Terapeuta prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia ),trzydziestoletnia praktyka kliniczna. Od roku 2000 na studiach podyplomowych kształci specjalistów pracujących z osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu.

OPIS SZKOLENIA

Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych terapii pedagogicznej, zajęć wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych.

 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat zaburzeń neurorozwojowych w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Zaburzeń DSM 5 ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących nabywania umiejętności w czytaniu

 • Omawia podstawowe neuropsychologiczne deficyty w dysleksji

 • Prezentuje przesiewowy test do diagnozowania poziomu umiejętności czytania

 • Prezentuje przesiewowy test do diagnozy deficytu fonologicznego

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także ich rodzicom

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć wyrównawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych oraz programu terapii pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii korekcyjno-kompensacyjnej w omawianym obszarze zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń DSM 5

 

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Terapia specyficznych trudności w czytaniu. Diagnoza szkolna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ćwiczenia praktyczne -wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin 

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży w zakresie treningu fonologicznego oraz terapii specyficznych trudności w czytaniu

Absolwenci szkolenia „Terapia specyficznych trudności (….)” posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Wyjaśniania neuropsychologicznych deficytów odpowiedzialnych za trudności w czytaniu

 • Doboru metod diagnostycznych poziomu umiejętności w zakresie czytania

 • Realizowania procedur terapeutycznych w oparciu o diagnozowany deficyt

 • Analizy i oceny poziomu techniki czytania , tempa oraz płynności

 • Realizowania procedur postępowania terapeutycznego ze szczególnym uwzględnieniem deficytu fonologicznego oraz deficytu dekodowania

 

Ramowy program:

 • Specyficzne trudności w czytaniu w świetle międzynarodowej klasyfikacji medycznej DSM V

 • Patomechanizmy dysleksji – wskazówki do pracy

 • Czytanie – technika ,rozumienie, tempo – warunki konieczne do rozwoju umiejętności

 • Test przesiewowy – praktyka szkolna

 • Zaburzenia funkcji słuchowych – świadomość fonologiczna

 • Przesiewowy test diagnostyczny deficytu fonologicznego

 • Terapia pedagogiczna – trening fonologiczny

 • Deficyt fonologiczny – postępowanie diagnostyczne i terapia – ćwiczenia

 • Czytanie – analiza procesu – dekodowanie – diagnoza i terapia


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353