"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

Jak uczy się mózg?

 

Nurt psychoneuroimmunologii klinicznej.

 

       Niezwykłe postępy poczynione w ostatnich latach w badaniach nad mózgiem, w badaniach neurobiologicznych oraz w neurobiologii kwantowej wskazują na fakt istnienia stałego procesu, który powoduje zmiany strukturalne w mózgu poprzez sposób w jaki myślimy, odczuwamy i dokonujemy wyborów. Nasz unikalny sposób myślenia pozwala na tworzenie materii poprzez umysł, który jest odrębny od mózgu.

       Przedstawianie umysłu jako rezultatu działania (zapalania) neuronów to przestarzały pogląd zwany neuroredukcjonizmem. Struktury mózgu spełniają konkretne funkcje neurofizjologiczne, które aktywują się poprzez unikalną indywidualną percepcję człowieka oraz jego unikalny sposób myślenia. Technologia obrazowania mózgu rejestruje jego aktywność następującą w odpowiedzi na działanie umysłu. (patrz: dr n.med. David I. Levy – profesor neurochirurgii klinicznej, dr n. med. Robert P. Turner –profesor pediatrii i neurologii klinicznej w School of Medicine Uniwersytetu Południowej Karoliny).

       Mózg to złożona maszyneria. Poza dwiema półkulami, czterema płatami i wieloma strukturami mózgowymi wyodrębniono dodatkowy teoretyczny model siedmiu modułów, które się wzajemnie przenikają kształtując nasz unikalny sposób myślenia, spostrzegania, przetwarzania informacji (uwaga, pamięć, analiza , integracja, konsolidowanie informacji, wykorzystywanie danych).

       Uczeni zajmujący się już niespełna dwadzieścia lat kwantową neurobiologią opracowali model badania Metakognitywnego Indywidualnego Profilu Przetwarzania Informacji (MIPPI).

       Każdy człowiek korzysta w unikalny sposób ze wszystkich siedmiu modułów. Z innych modułów korzystamy, gdy chcemy świadomie skupić uwagę na obiekcie (przedmiocie, zjawisku, problemie) inny, gdy rozpoznajemy problem a jeszcze inne moduły wykorzystujemy przy konsolidacji i praktycznym wykorzystywaniu przyswojonych treści (używaniu ich).

       Mówienie i myślenie, że ktoś jest „wzrokowcem” lub „słuchowcem” to nadmierne uproszczenie z obszaru neuroredukcjonizmu. To ograniczone i wąskie podejście do uczenia nazywane jest teorią stylów uczenia się. To przestarzałe myślenie nie uwzględniające nowych odkryć z obszaru neuropsychologii, neurobiologii oraz neurobiologii kwantowej.

       Aby informacje zostały w pełni przyswojone, zapamiętane - z możliwością odtwarzania i wykorzystania do różnych (wybranych przez człowieka ) celów muszą przejść przez wszystkie siedem modułów (etapów). U każdego proces ten jest realizowany inaczej, w unikalny, niepowtarzalny sposób. Metakognitywny Indywidualny Profil Przetwarzania Informacji (MIPPI) znalazł szerokie zastosowanie w obszarach edukacji, psychoterapii, medycyny. Ujawnia potrzeby, przyczyny trudności oraz wskazuje obszary, które należy wzmocnić, aby proces skupiania uwagi na zadaniu, przyswajania informacji oraz budowania pamięci przebiegał jak najkorzystniej dla badanej osoby.

Upraszczając MIPPI wyjaśnia jak wykorzystywać w pełni swój umysłowy potencjał.

Uwaga! Metakognitywny Indywidualny Profil Przetwarzania Informacji :

 • Nie jest badaniem Uzdolnień i Preferencji (patrz zakładka uzdolnienia i preferencje)
 • Nie jest też badaniem na potrzeby treningu mózgu „Trenuj Swój Mózg” (patrz zakładka Brain Coaching Program)
 • Nie jest badaniem deficytu uwagi i pamięci (patrz zakładka Deficyt uwagi, pamięci)

Metakognitywny Indywidualny Profil Przetwarzania Informacji jest natomiast odpowiedzią na pytania:

 • Jak kontrolować pracę naszego mózgu w zakresie przyswajania, utrwalania i wykorzystywania informacji?
 • Jak zarządzać naszym umysłem?
 • Jak ulepszyć sposób w jaki myślimy, czujemy i żyjemy?
 • Jak ulepszyć sposób uczenia się, przyswajania informacji, budowania pamięci?
 • Jak wykorzystywać w pełni swój umysłowy potencjał?
 • Jak wzmacniać proces uczenia się?

Badanie Metakognitywnego Indywidualnego profilu Przetwarzania Informacji dedykowane jest:

 • dzieciom ( od 9 roku życia), młodzieży oraz dorosłym z zaburzeniami neurorozwojowymi (dysleksja, ADHD, ADD, AS )
 • dzieciom, młodzieży oraz dorosłym z trudnościami w skupianiu uwagi, zapamiętywaniu, uczeniu się
 • dzieciom, młodzieży oraz dorosłym przeżywającym kryzys emocjonalny, depresję
 • wszystkim, którzy chcieliby dokonać własnej transformacji poznawczej, w celu poprawienia funkcjonowania

Uwaga!

Jeśli wywiad diagnostyczno-kliniczny ujawnia duże prawdopodobieństwo występowania deficytów świadomości fonologicznej oraz dysleksji, a wcześniej nie odbyła się diagnoza w tym kierunku, przed diagnozą Indywidualnego Profilu Przetwarzania Informacji, zaleca się wykonanie badania w kierunku dysleksji. Jest to bardzo ważne ze względu na odpowiednie zaplanowanie terapii i stymulacji funkcji najsłabiej rozwiniętych. Zastosowanie takiej procedury ma kliniczne, merytoryczne uzasadnienie . Wyniki badań wzmacniają znacząco skuteczność oddziaływań wspomagających, ze względu na możliwość szczegółowego zaplanowania terapii uwzględniającej potrzeby oraz neuropsychologiczne, rozwojowe ograniczenia dziecka.

 

Zapraszamy na diagnozę Metakognitywnego Indywidualnego Profilu Przetwarzania Informacji

 

Trening wzmacniający proces uczenia się w oparciu o MIPPI

 

Czas trwania treningu w zależności od profilu MIPPI od 6 do 10 miesięcy.

 

Serdecznie zapraszam

Irena Sosin

Formularz zgłoszeniowy

poradnia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

tel. 501-757-336

 

tel. 601-231-353