"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

SOCJOTERAPIA W NURCIE POZNAWCZO -BEHAWIORALNYM

Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD

scenariusze zajęć grupowych,

elementy TZA Art.

Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe (20 h dyd.)

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze) a także dla rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Prezentacja autorskiego, rocznego programu terapeutycznego z zakresu socjoterapii realizowanego w nurcie poznawczo-behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem elementów treningu TZA Art. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne słuchaczy do planowania zajęć socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Program może być wykorzystywany w pracy z małymi grupami terapeutycznymi oraz w pracy indywidualnej z uczniem.

 

Terapeuci / trenerzy prowadzący szkolenie:

 

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog poznawczy – korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeuta. Autorka podyplomowego studium socjoterapii dla nauczycieli, psychologów , pedagogów. Ponad trzydziestoletnia praktyka kliniczna w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz ADHD, ponad dwudziestoletnia w pracy akademickiej jako nauczyciel kształcący terapeutów w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń neurorozwojowych.

 • Anna Wielgo

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog specjalny, Trener Biznesu i TZA Art. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą, prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych. Nauczyciel akademicki z zakresu nauk pedagogicznych , instruktor sportu i rekreacji ruchowej ze specjalnością sztuki walki i samoobrony.

 

OPIS SZKOLENIA

Socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym

 • Szkolenie doskonalące kwalifikacje zawodowe- przygotowujące do prowadzenia zajęć socjoterapii z dziećmi i młodzieżą w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych. Uwzględnia specyfikę pracy z dziećmi z ADHD

 • Szkolenie prezentuje fundamentalną wiedzę na temat pracy terapeutycznej z grupą. Porządkuje wiedzę na temat dynamiki grupy terapeutycznej, wyjaśnia model poznawczo-behawioralny

 • Zwraca uwagę na najtrudniejsze sytuacje , omawia etapy rozwoju grupy.

 • fundamentalne procedury prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, podaje wzory scenariusza zajęć całego programu jak i poszczególnych sesji

 • Prezentuje ćwiczenia pracy grupowej, podaje cele główne oraz szczegółowe ćwiczeń, realizuje trening pracy warsztatowej ze szczególnym uwzględnieniem TZA Art.

 • Szkolenie dedykowane jest wszystkim, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą z trudnymi reakcjami społecznymi, z uczniami z ADHD. Dedykowane jest psychologom, terapeutom pedagogicznym, nauczycielom, a także rodzicom uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania.

 • Absolwenci szkolenia posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, terapeutycznej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnostycznych oraz programu socjoterapii CBT ze szczególnym uwzględnieniem treningu TZA Art.

Absolwenci szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Certyfikat ukończenia szkolenia „Socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym”cz.I- wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat - wydany przez Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności doskonalących posiadane kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii w nurcie CBT ze szczególnym uwzględnieniem treningu TZA Art.

Absolwenci szkolenia Socjoterapia w nurcie CBT posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Wyjaśniania możliwych przyczyn dezadaptacyjnego zachowania uczniów

 • Analizy obserwowanych trudności funkcjonowania społecznego uczniów

 • Tworzenia scenariuszy rocznego programu socjoterapii

 • Realizowania procedur scenariusza socjoterapii w oparciu o analizę kwalifikowanej grupy szkoleniowej

 • Doboru metod i technik korygujących niepożądane zachowania i zastępowania ich zachowaniami akceptowanymi społecznie

 • Rozumienia oraz właściwego doboru strategii pracy z grupą

 • Realizacji elementów treningu TZA Art. w socjoterapeutycznej grupie

Ramowy program:

 • Omówienie programu socjoterapeutycznego w aspekcie paradygmatu poznawczo-behawioralnego

 • Prezentacja programu korekcji zachowań niepożądanych

 • Analiza podmiotu trudnej sytuacji ( emocje, intencje, zachowania )

 • Ćwiczenia autoinstrukcji oraz nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów społecznej komunikacji

 • Ćwiczenia Treningu TZA Art.

Moduł I program (sobota)

 • Zajęcia grupowe jako forma terapii usprawniającej mechanizmy samokontroli - wykład

 • Jak prowadzić grupę – przewodnik dla terapeutów

 • Scenariusze zajęć grupowych

 • Praca z ciałem jako podstawowa forma samoświadomości i samokontroli

 • Ćwiczenia uważności, koncentracji na zadaniu, współpracy w grupie

 • Ćwiczenia wpływające na rozwój refleksyjności i kontrolę zachowań, monolog wewnętrzny

 • Poznawczo-behawioralny trening zachowań – ćwiczenia percepcji normy

 • Wprowadzenie do analizy behawioralnej tzw. trudnej sytuacji

 • Przygotowanie do autoinstrukcji

 • Ćwiczenia samoobserwacji , blokujące autostwierdzenia

 • Analiza sytuacji prowokującej do agresji w modelu ABC

 • Przygotowanie do modelu autoinstrukcji

 • Analiza podmiotu trudnej społecznie sytuacji

 

Moduł II program ( niedziela)

 

 • Zajęcia warsztatowe z elementami Treningu Zastępowania Agresji TZA Art.

 • Znajomość alternatyw wobec agresywnych sposobów zachowania i umiejętności ich stosowania

 • Praca nad własną impulsywnością

 • Rozwój myślenia moralnego

 • Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i współdziałania.

 • Zadania kooperacyjne.

 • Nabywanie umiejętności wyrażania uczuć - ćwiczenia


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

szkolenia@irenasosin.pl

formularz zgłoszeniowy

 

501-757-336

 

601-231-353