"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Instytut Kształcenia Podyplomowego

TERAPIA RĘKI - diagnoza i terapia dysgrafii

Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane

(30h dyd.)

 • moduł I terapia ręki - warsztat fizjoterapeuty z uwzględnieniem procesów SI 
 • moduł II warsztat terapeuty ręki - grafomotoryka, praca z ciałem, funkcje poznawcze 
 • moduł III warsztat terapeuty ręki - dysgrafia ( diagnoza i  planowanie terapii ) 

 

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, rodziców i opiekunów dzieci z trudnościami w kształtnym pisaniu.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń dysgraficznych

Wykładowcy prowadzący szkolenie:

 • Izabela Gelleta

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Moduł I Terapia ręki - warsztat fizjoterapeuty z uwzględnieniem procesów SI

Fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeuta NDT-Bobath, PNF, SI, pedagog, wykładowca akademicki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z niemowlętami , dziećmi i młodzieżą. Autorka i współautorka publikacji naukowych, programów szkoleniowych, artykułów w czasopismach zawodowych, prelegent na konferencjach naukowych. Prowadzi działania rozwojowe m.in. dla PSTIS, APS w Warszawie, AWF w Warszawie, poradni psychologiczno-pedagogicznych , ośrodków terapeutycznych , firm szkoleniowych na terenie całego kraju.

 

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

Moduł II warsztat terapeuty pedagogicznego - grafomotoryka

Moduł III warsztat terapeuty ręki – diagnoza i terapia dysgrafii

Psycholog, pedagog specjalny , diagnosta i terapeuta zaburzeń neurorozwojowych w tym dysgrafii. Od ponad 20 lat kształci diagnostów i terapeutów pedagogicznych na studiach podyplomowych. Autorka programu studiów podyplomowych w zakresie Terapii Ręki

OPIS SZKOLENIA

TERAPIA RĘKI – diagnoza i terapia dysgrafii

 • Kwalifikacyjny, certyfikowany kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie diagnozy i terapii dysgrafii w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach (grupy ryzyka dysgrafii).

 • Nowy , zmieniony, udoskonalony program, filmy szkoleniowe

 • Przygotowany w oparciu o program pracy z ciałem możliwy do zrealizowania w sytuacji braku możliwości konsultacji z fizjoterapeutą oraz łatwy do zrealizowania nawet w małej powierzchni gabinetu terapeutycznego

 • Kurs Terapia ręki – diagnoza i terapia dysgrafii przeznaczony jest dla specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Materiał merytoryczny kursu uwzględnia także specyfikę pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w tym pracę z dziećmi z MPDz oraz z dziećmi z ASD

 • Absolwenci trzydniowego kursu ( 30 h ćwiczeń praktycznych ) posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy i terapii dysgrafii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej oraz terapeutycznej

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą oraz umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia Terapii Ręki , umożliwi Państwu realizowanie zadań diagnozy i terapeuty dysgrafii

Absolwenci Szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia „Terapia Ręki - diagnoza i terapia dysgrafii” - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat Terapeuty Ręki w zakresie diagnozy oraz terapii dysgrafii wydany przez Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin Instytut Kształcenia Podyplomowego

 • Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej w zakresie dysgrafii

 • Szkolenie prowadzą doświadczeni terapeuci z wieloletnim stażem pracy w obszarach prezentowanych modułów

Absolwenci kursu Terapia Ręki – diagnoza i terapia dysgrafii posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania programu kompleksowej diagnozy dysgrafii uwzględniającej badania szczegółowe innych specjalistów

 • Przewidywania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarze terapii pedagogicznej

 • Wykorzystywana Testu Transferu Reprezentacji Rytmicznych

 • Merytorycznego doboru metod i technik pracy w zakresie diagnozy oraz terapii dysgrafii

 • Znają ćwiczenia usprawniające planowanie ruchu docelowego, rytm, sekwencyjność, płynność

 • Profesjonalnego prowadzenia diagnozy i terapii dysgrafii uwzględniających różnorodne potrzeby oraz możliwości rozwojowe uczniów

 • Profesjonalnego prowadzenia Terapii Ręki z uwzględnieniem współistniejących zaburzeń neurorozwojowych dziecka

 • Profesjonalnego Korzystania w procesie diagnozy i terapii  z Kwestionariusza Diagnostyczno-Klinicznego - Dysgrafia (diagnoza i terapia) DLD/DSM - 5

Ramowy program:

 • Warsztat Terapeuty Ręki w zakresie diagnozy i terapii dysgrafii

 • Biopsychiczne uwarunkowania trudności dysgraficznych

 • Ocena możliwości rozwojowych dziecka okiem fizjoterapeuty i terapeuty SI

 • Stymulowanie i rozwój ruchowy dzieci zagrożonych niepełnosprawnościami w obszarze motorycznym, szczególnie motoryki małej

 • Obserwacja diagnostyczno-kliniczna dziecka , planowanie terapii

 • Grafomotoryka jej rola i miejsce w diagnozie i terapii dysgrafii – dobór ćwiczeń, planowanie terapii

 • Dobór ćwiczeń oraz narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w diagnozie i terapii dysgrafii uwzględniających neuropsychologiczną koncepcję wyobrażeń zespolonych

 • Prezentacja ćwiczeń – praca z ciałem

 • Kwestionariusz Diagnostyczno-Kliniczny - Dysgrafia DLD/DSM -5  opr. Irena Sosin - prezentacja , omówienie , wykorzystanie w diagnozie i terapii

 • Praca warsztatowa – analiza pisma , planowanie terapii, realizacja terapii

 • Case study (3x) – w oparciu o materiał pisma, szczegółowa analiza pisma, diagnoza trudności, planowanie terapii

 

Ramowy program modułów.

Moduł I  Terapia ręki - warsztat fizjoterapeuty z uwzględnieniem procesów SI

1. Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i ręki w zarysie.

2. Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki:

- wzorce ruchowe łopatki i kończyny górnej

- kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy

- wzorce ruchowe miednicy oraz kombinacje ruchowe wzorców łopatki i miednicy w aspekcie rozwoju kontroli posturalnego napięcia mięśniowego

- irradiacja posturalnego napięcia mięśniowego w zakresie pracy kończyny górnej i ręki.

3. Rozwój kontroli motorycznej i ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego:

- rozwój ruchowy w kontekście wpływu prawidłowego napięcia mięśniowego na funkcje ręki

- prawidłowy rozkład posturalnego napięcia mięśniowego, kontrola centralna i jej wpływ na motorykę małą.

4. Funkcje kończyny górnej i ręki (analiza motoryczna), czynności funkcjonalne w życiu codziennym:

- funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (pchaj, ciągnij, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, chwyt, manipulacja)

- połączenie ww. funkcji ze stabilizacją, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową, przystosowaniem posturalnym, równowagą, funkcjami rzutnymi i chwytnymi.

5. Funkcjonalna ocena motoryki małej u dzieci – kwestionariusz badania kończyny górnej i dłoni

6. Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie funkcji kończyny górnej i ręki:

- ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców

– ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz funkcji grafomotorycznych.

7. Usprawnianie polisensoryczne w terapii ręki:

- stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki

- masaż proprioceptywny kończyny górnej i ręki

- stymulacja bodźcami termicznymi

- taping kończyny górnej i ręki.

8. Ręka spastyczna, ręka wiotka, zmienne napięcie mięśniowe - podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki w zależności od rodzaju zaburzeń napięcia mięśniowego:

- terapia ręki przy obniżonym napięciu mięśniowym

- terapia ręki przy podwyższonym napięciu mięśniowym

- terapia ręki poprzez zabawę i codzienne aktywności

- zasady opracowywania programów terapeutycznych.

 

Moduł II warsztat terapeuty pedagogicznego

Przygotowanie do nauki pisania , grafomotoryka

 • Czynniki biopsychiczne wpływające na grafomotorykę

 • Mózg a zachowanie – OUN a pisanie – film

 • Neuropsychologiczna koncepcja tworzenia się zespolonych wyobrażeń ze szczególnym uwzględnieniem zespolonego wyobrażenia pisaniowego ( asocjacje neuropsychiczne) - implikacje do diagnozy i terapii

 • Metoda Transferu Reprezentacji Rytmicznych – fundament przygotowania do pisania- prezentacja i omówienie Testu TTRR oraz metody pracy korekcyjno - kompensacyjnej

 • Transfer reprezentacji wzrokowych i słuchowych na ruchowe

 • Transfer reprezentacji ruchowych na słuchowe i wzrokowe

 • Sprawność kinestetyczno-motoryczna, koordynacja w obrębie małej i dużej motoryki - ćwiczenia

 • Orientacja w przestrzeni oraz w schemacie ciała próby diagnostyczne – film

 • Ćwiczenia manualne – procedury wprowadzania

         - ćwiczenia rozmachowe

         - ćwiczenia manualne właściwe

         - ćwiczenia grafomotoryczne

 

Moduł III warsztat terapeuty ręki – diagnoza i terapia dysgrafii

 • Neuropsychologiczna koncepcja tworzenia wyobrażeń zespolonych- implikacje do diagnozy i terapii dysgrafii. Dlaczego diagnoza interdyscyplinarna?

 • Charakterystyka sfery ruchowej – trójmodułowa analiza aktywności ruchowej I etap diagnozy i terapii – implikacje do terapii. Jakie ćwiczenia , w jakim zakresie?

 • Film - "Diagnoza i terapia dysgrafii"- krytyczna analiza materiału. Perspektywa terapeuty ręki

 • Biomedyczne podstawy diagnozowania dysgrafii – obserwacja diagnostyczno-kliniczna

 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniem z dysgrafią

 • Prezentacja ćwiczeń w ramach terapii dysgrafii – praca z ciałem- warsztat

        - ćwiczenia płynności ruchu

        - ćwiczenia sekwencji ruchowych

        - ćwiczenia rytmu, pamięci, płynności ruchu, koordynacji wzrokowo-             ruchowej

 • Kwestionariusz Diagnostyczno-Kliniczny – Dysgrafia. DLD/DSM-5 - warsztat pracy pracy terapeuty ręki, diagnoza, planowanie terapii (motywacja, postawa, narzędzie pisarskie, chwyt pisarski, ręka dominująca, ułożenie kartki itp.) Szczegółowa analiza, planowanie terapii

 • Case study w oparciu o trzy przykłady pisma + planowanie terapii

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

 

501-757-336

 

601-231-353