"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

powrót do szkoleń

Anna Wielgo szkolenia

Instytut Kształcenia Podyplomowego

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Szkolenie kwalifikacyjne, certyfikowane (30h dyd.)

 •  ( piątek ) godz. 10.00 – 18.00

moduł I warsztat trenera TUS

 •  ( sobota) godz. 10.00 – 18.00

moduł II warsztat TZA

 •  (niedziela) godz. 10.00 – 18.00

moduł III warsztat TUS sytuacje trudne wielozadaniowe, grupa zaburzeń sprzężonych

Instytut Kształcenia Podyplomowego Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin  jest placówką kształcenia Nauczycieli zgodnie z artykułem 70a ust.3a z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Spełnia wszelkie wymogi dotyczące możliwości finansowania doskonalenia zawodowego Nauczycieli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, wychowawców (szkoła, świetlica terapeutyczna, ognisko wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze), rodziców i opiekunów.

Cel szkolenia:

Merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia treningu umiejętności społecznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami komunikacji społecznej.

Trenerzy prowadzący szkolenie:

 • Irena Sosin

 

 

 

 

 

 

 

        - Moduł I warsztat trenera TUS

Socjoterapeuta , terapeuta poznawczo-behawioralny , trzydziestoletnia praktyka kliniczna także w prowadzeniu grup , nauczyciel akademicki przygotowujący na studiach podyplomowych trenerów i socjoterapeutów do pracy z dziećmi i młodzieżą z ADHD, AS , ASD. Autorka programu podyplomowych studiów dla psychologów i pedagogów „Socjoterapia w podejściu poznawczo-behawioralnym”.

 • Anna Wielgo

 

 

 

 

 

 

        -  Moduł II warsztat TZA 

         - Moduł III warsztat TUS sytuacje trudne , wielozadaniowe, grupa                   zaburzeń sprzężonych

Pedagog specjalny, doświadczony Trener Biznesu i elementów TZA Art., prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, kompetencji wychowawczych, sportu i rekreacji ruchowej , nauczyciel akademicki w zakresie treningów wychowawczych i umiejętności społecznych.

OPIS SZKOLENIA

TUS Trening Umiejętności Społecznych.

 • Kwalifikacyjny, certyfikowany kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć TUS w szkołach, poradniach PP, świetlicach terapeutycznych , ośrodkach szkolno-wychowawczych, przedszkolach (najstarsze grupy).

 • Nowy , zmieniony, udoskonalony program. Przygotowany w oparciu o program treningów realizowanych w ramach amerykańskich "Letnich Obozów Terapeutycznych” dla uczniów z ADHD, zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym

 • Jeszcze więcej filmów szkoleniowych z zakresu terapii behawioralnej, zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, technik pracy z grupą. Więcej ćwiczeń z zakresu TZA

 • TUS przeznaczony do pracy z dziećmi nadpobudliwymi, dziećmi z ADHD, z zaburzeniami zachowania, z ASD - dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale także bogaty materiał do pracy z dziećmi wycofanymi, nieśmiałymi

 • Absolwenci trzydniowego kursu ( 30 h ćwiczeń praktycznych ) posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć treningu TUS zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 • Rozporządzenie to ściśle określa wymagane fundamentalne wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje do prowadzenia określonych form pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej oraz trenerskiej.

 • Połączenie tych podstawowych, fundamentalnych kwalifikacji z wiedzą, umiejętnościami zdobytymi w czasie szkolenia TUS , umożliwi Państwu realizowanie zadania trenera TUS

 

Absolwenci Szkolenia otrzymują:

 • Pakiet materiałów szkoleniowych

 • Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego szkolenia treningu TUS - wzór zgodny z rozporządzeniem MEN

 • Certyfikat Trenera TUS wydany przez Centrum Diagnozy i Terapii Irena Sosin Instytut Kształcenia Podyplomowego

Certyfikat potwierdza zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia grup treningowych TUS dla dzieci impulsywnych, nieśmiałych, dzieci z ADHD z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz dla dzieci z ASD

 • Szkolenie prowadzą nauczyciele akademiccy , socjoterapeuci , trenerzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie prowadzenia grup trenerskich oraz terapeutycznych.

Absolwenci kursu TUS posiadają kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Planowania programu TUS dla różnych grup

 • Przewidywania i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w grupie

 • Merytorycznego doboru metod i technik pracy trenera TUS

 • Profesjonalnego prowadzenia różnorodnych pod względem potrzeb i możliwości rozwojowych uczestników grup ( dzieci nieśmiałe, lękliwe, impulsywne, z ADHD, z AS i ASD, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym z niepełnosprawnością intelektualną )

 • Profesjonalnego prowadzenia TUS z grupą zaburzeń mieszanych

Ramowy program:

 • Warsztat trenera TUS – trening umiejętności trenera w zakresie prowadzenia grupy TUS

 • Trening rozwijający samoświadomość i dyscyplinę

 • Trening rozwijający umiejętności interpersonalne w grupie

 • Trening rozwijający umiejętności komunikacyjne

 • Trening rozwijający umiejętności kompetencji społecznych

 • Trening zastępowania reakcji niepożądanych zachowaniem akceptowanym społecznie

 • Trening rozwoju osobistego w zakresie rozwoju samoświadomości i samoregulacji emocji ( rozpoznawanie, potrzeby, praktyka )

 • Trening radzenia sobie w sytuacji konfliktu, rozwijanie kompetencji niezbędnych do rozwiązania konfliktu

 

Ramowy program modułów.

Moduł I

warsztat trenera TUS prowadzi Irena Sosin

 • Procedury tworzenia programu treningu TUS.

 • Możliwe modyfikacje programu, kiedy, w jakim celu?

 • Dynamika grupy , fazy rozwoju grupy

 • Konflikty w grupie

 • Trudne sytuacje w trakcie prowadzenia grupy , jak sobie z nim radzić

 • Warsztat trenera TUS – umiejętności praktyczne

 • Paradygmat poznawczo-behawioralny a trening TUS

 • Filmy szkoleniowe ( terapia behawioralna, metody , techniki pracy z grupą , etapy pracy, socjoterapia)

Moduł II

warsztat z elementami  TZA Art. prowadzi Anna Wielgo

 • Trening umiejętności prospołecznych

 • Trening radzenia sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka

 • Trening umiejętności alternatywnych do zachowań niepożądanych w tym radzenie sobie ze złością , nadpobudliwością

 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami – praca nad własną impulsywnością

 • Rozwój myślenia moralnego,

 • społecznego

 • Kształtowanie samoświadomości i

 • samodyscypliny

Moduł III

warsztat TUS sytuacje trudne , wielozadaniowe, grupa zaburzeń sprzężonych prowadzi Anna Wielgo

 • Coaching trenera TUS

 • Ocena potrzeb i możliwości rozwojowych członków niejednorodnych grup

 • ocena ograniczeń wynikających z zaburzeń w grupie zaburzeń mieszanych

 • Intensywny warsztat radzenia sobie z niejednorodną grupą

 • Jak realizować zadania TUS w grupie, gdzie są dzieci z ASD oraz niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim a także dzieci z ADHD


tel. 601-231-353


tel. 501-757-336

Formularz zgłoszeniowy

szkolenia@irenasosin.pl

 

501-757-336

 

601-231-353