"Eirene" - Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Neurorozwojowych 

poradnia@irenasosin.pl

tel. 601-231-353

tel. 501-757-336

DIAGNOZA 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. (z póżn. zmianami) w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. z 2013r. poz. 199. oraz Dz. U. z 2017r. poz. 1647

 

Zgodnie z Art.127 p.11. Ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910  oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)

Tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1082

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii psychologiczno - pedagogicznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

Opinie dotyczą w szczególności pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły, poradni PPP oraz dostosowania wymagań edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków egzaminacyjnych na wszystkich etapach nauczania.

 

501-757-336

 

601-231-353

Galeria

Polityka Prywatności

OPINIE 

TERAPIA